دوره های آموزشی جدید

آموزش VRay

روزهای زوج ساعت 18 تا 21
تاریخ شروع: 1395/07/03
آموزش نرم افزار Corel Draw

یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 20:30
تاریخ شروع: 1395/07/04
بهینه سازی برای موتورهای جستجو در اینترنت (SEO)

شـنبه,چهارشـنبه ساعت 17:30 تا 20:30
تاریخ شروع: 1395/07/07
SQL Server 2014 Design/Query/Develop

پنجشنبه ساعت 8 تا 13
تاریخ شروع: 1395/07/08
JavaScript

پنجشنبه ساعت 17 تا 21
تاریخ شروع: 1395/07/15
عنوان دوره روز های تشکیل تاریخ شروع تعداد ساعت قیمت به تومان سرفصل دوره ثبت نام
(Web Design Fundamental (HTML5, CSS3 روزهای زوج ساعت 8 تا 12 1395/07/19 54 330,000 سرفصل ثبت نام
(Web Design Fundamental (HTML5, CSS3 جـمعه ساعت 13 تا 18 1395/07/09 54 330,000 سرفصل ثبت نام
JavaScript پنجشنبه ساعت 17 تا 21 1395/07/15 30 375,000 سرفصل ثبت نام
Angular JS چهارشـنبه ساعت 17 تا 21 1395/07/07 25 379,000 سرفصل ثبت نام
(Web Design Fundamental (HTML5, CSS3 پنجشنبه ساعت 13 تا 17 1395/07/29 54 330,000 سرفصل ثبت نام
(Web Design Fundamental (HTML5, CSS3 روزهای زوج ساعت 17:30 تا 20:30 1395/07/19 54 330,000 سرفصل ثبت نام
Advanced Web Design جـمعه ساعت 8 تا 13 1395/07/30 42 343,000 سرفصل ثبت نام
Advanced Web Design پنجشنبه ساعت 8 تا 13 1395/07/08 42 343,000 سرفصل ثبت نام
JQuery & Ajax پنجشنبه ساعت 13 تا 18 1395/07/15 42 568,000 سرفصل ثبت نام
.Net Framework Application Development Foundation I جـمعه ساعت 13 تا 18 1395/07/30 60 540,000 سرفصل ثبت نام
.Net Framework Application Development Foundation I پنجشنبه ساعت 8 تا 13 1395/07/08 60 540,000 سرفصل ثبت نام
Dynamic WebSite Makeover With PHP & MySQL یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 15 تا 18 1395/07/04 42 632,000 سرفصل ثبت نام
Dynamic WebSite Makeover With PHP & MySQL پنجشنبه ساعت 13 تا 17 1395/07/29 42 632,000 سرفصل ثبت نام
SQL Server 2014 Design/Query/Develop جـمعه ساعت 8 تا 13 1395/07/16 60 660,000 سرفصل ثبت نام
SQL Server 2014 Design/Query/Develop پنجشنبه ساعت 8 تا 13 1395/07/08 60 660,000 سرفصل ثبت نام
Advanced PHP & MYSQL جـمعه ساعت 13 تا 18 1395/07/16 42 632,000 سرفصل ثبت نام
.Net Framework 4.5 Web-based Client Application Development I (ASP.net-ADO.net) یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 2... 1395/07/06 60 605,000 سرفصل ثبت نام
بهینه سازی برای موتورهای جستجو در اینترنت (SEO) شـنبه,چهارشـنبه ساعت 17:30 تا 20... 1395/07/07 30 345,000 سرفصل ثبت نام
Java Mobile Programming For Android-Core Work shop جـمعه ساعت 13 تا 18 1395/07/16 50 720,000 سرفصل ثبت نام
برنامه نویسی به زبان ++C پنجشنبه ساعت 13 تا 18 1395/07/08 60 552,000 سرفصل ثبت نام
برنامه نویسی به زبان ++C یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 2... 1395/07/18 60 552,000 سرفصل ثبت نام
عنوان دوره روز های تشکیل تاریخ شروع تعداد ساعت قیمت به تومان سرفصل دوره ثبت نام
ICDL Level I جـمعه ساعت 13 تا 18 1395/07/09 68 315,000 سرفصل ثبت نام
ICDL Level II پنجشنبه ساعت 8 تا 13 1395/07/08 63 297,000 سرفصل ثبت نام
Microsoft Office Excel 2013 پنجشنبه ساعت 8 تا 13 1395/07/01 24 164,000 سرفصل ثبت نام
Microsoft office Word 2013 یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 15 تا 18 1395/07/13 24 164,000 سرفصل ثبت نام
Microsoft office Word 2013 یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 18 تا 21 1395/06/28 24 164,000 سرفصل ثبت نام
Microsoft Office Excel Expert 2013 جـمعه ساعت 13 تا 18 1395/07/09 24 171,000 سرفصل ثبت نام
ICDL Level I روزهای زوج ساعت 8 تا 12 1395/07/14 68 315,000 سرفصل ثبت نام
ICDL Level I یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 14:30 تا 1... 1395/07/13 68 315,000 سرفصل ثبت نام
ICDL Level I روزهای زوج ساعت 17:30 تا 20:30 1395/07/14 68 315,000 سرفصل ثبت نام
ICDL Level I روزهای زوج ساعت 15 تا 18 1395/07/03 68 315,000 سرفصل ثبت نام
ICDL Level II یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 2... 1395/07/11 63 297,000 سرفصل ثبت نام
ICDL Level II جـمعه ساعت 13 تا 18 1395/07/23 63 297,000 سرفصل ثبت نام
ICDL Level II روزهای زوج ساعت 14:30 تا 17:30 1395/07/14 63 297,000 سرفصل ثبت نام
ICDL Level II روزهای زوج ساعت 18 تا 21 1395/07/07 63 297,000 سرفصل ثبت نام
Microsoft office Word 2013 روزهای زوج ساعت 8 تا 12 1395/07/24 24 164,000 سرفصل ثبت نام
Microsoft office Word 2013 یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 14:30 تا 1... 1395/08/11 24 164,000 سرفصل ثبت نام
Microsoft office Word 2013 جـمعه ساعت 13 تا 18 1395/08/14 24 164,000 سرفصل ثبت نام
Microsoft office Word 2013 روزهای زوج ساعت 17:30 تا 20:30 1395/08/05 24 164,000 سرفصل ثبت نام
Microsoft Office Excel 2013 روزهای زوج ساعت 14:30 تا 17:30 1395/07/14 24 164,000 سرفصل ثبت نام
Microsoft Office Excel 2013 جـمعه ساعت 13 تا 18 1395/07/23 24 164,000 سرفصل ثبت نام
Microsoft Office Excel 2013 یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 2... 1395/07/11 24 164,000 سرفصل ثبت نام
Microsoft Office Excel Expert 2013 پنجشنبه ساعت 8 تا 13 1395/07/15 24 171,000 سرفصل ثبت نام
عنوان دوره روز های تشکیل تاریخ شروع تعداد ساعت قیمت به تومان سرفصل دوره ثبت نام
Matlab مقدماتی یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 2... 1395/07/11 30 275,000 سرفصل ثبت نام
Matlab مقدماتی جـمعه ساعت 8 تا 13 1395/07/16 30 275,000 سرفصل ثبت نام
Ms-Project پنجشنبه ساعت 13 تا 17 1395/07/29 60 612,000 سرفصل ثبت نام
Ms-Project روزهای زوج ساعت 17:30 تا 20:30 1395/07/10 60 612,000 سرفصل ثبت نام
برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Oracle Primavera P6 جـمعه ساعت 13 تا 18 1395/07/16 60 698,500 سرفصل ثبت نام
CATIA I جـمعه ساعت 8 تا 13 1395/07/02 75 600,000 سرفصل ثبت نام
CATIA I پنجشنبه ساعت 8 تا 13 1395/07/29 75 600,000 سرفصل ثبت نام
CATIA II جـمعه ساعت 13 تا 18 1395/07/08 75 600,000 سرفصل ثبت نام
SolidWorks I جـمعه ساعت 8 تا 13 1395/07/30 60 490,000 سرفصل ثبت نام
طراحی و مدلسازی پیشرفته با SolidWorks جـمعه ساعت 13 تا 18 1395/07/02 60 510,000 سرفصل ثبت نام
مدل سازی سه بعدی واحدهای فرآیندی با نرم‌افزار PDMSl (مقدماتی) جـمعه ساعت 8 تا 13 1395/07/30 40 630,000 سرفصل ثبت نام
مقدمه ای بر GIS و آموزش مقدماتی نرم افزار Arc GIS پنجشنبه ساعت 8 تا 13 1395/07/01 30 300,000 سرفصل ثبت نام
آموزش نرم افزار AutoCAD Civil 3D پنجشنبه ساعت 17 تا 21 1395/07/15 30 255,000 سرفصل ثبت نام
آموزش نرم افزار AutoCAD MEP 2010 مقدماتی پنجشنبه ساعت 17 تا 21 1395/07/15 40 462,000 سرفصل ثبت نام
آموزش نرم افزار CARRIER (نسخه 4/34) جـمعه ساعت 13 تا 18 1395/07/30 36 378,000 سرفصل ثبت نام
SPSS I پنجشنبه ساعت 17 تا 21 1395/07/29 39 354,100 سرفصل ثبت نام
اصول و تئوری Piping پنجشنبه ساعت 8 تا 13 1395/07/29 42 420,000 سرفصل ثبت نام
عنوان دوره روز های تشکیل تاریخ شروع تعداد ساعت قیمت به تومان سرفصل دوره ثبت نام
اتوکد دو بعدی یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 8 تا 13 1395/07/13 72 594,000 سرفصل ثبت نام
اتوکد دو بعدی جـمعه ساعت 8 تا 13 1395/07/16 72 594,000 سرفصل ثبت نام
اتوکد دو بعدی یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 2... 1395/07/18 72 594,000 سرفصل ثبت نام
اتوکد دو بعدی پنجشنبه ساعت 13 تا 18 1395/07/01 72 594,000 سرفصل ثبت نام
Autocad -پیشرفته سه بعدی پنجشنبه ساعت 13 تا 17 1395/07/08 42 456,000 سرفصل ثبت نام
آموزش VRay پنجشنبه ساعت 17 تا 21 1395/07/29 30 550,000 سرفصل ثبت نام
آموزش VRay روزهای زوج ساعت 18 تا 21 1395/07/03 30 550,000 سرفصل ثبت نام
3D Max Beginners to Advance پنجشنبه ساعت 13 تا 18 1395/07/15 100 825,000 سرفصل ثبت نام
3D Max Beginners to Advance روزهای زوج ساعت 17:30 تا 20:30 1395/07/19 100 825,000 سرفصل ثبت نام
آموزش نرم افزار راینو سطح I یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 2... 1395/07/18 50 425,000 سرفصل ثبت نام
نرم افزار Architectural REVIT روزهای زوج ساعت 17:30 تا 20:30 1395/07/07 60 648,000 سرفصل ثبت نام
نرم افزار Architectural REVIT پنجشنبه ساعت 13 تا 17 1395/07/15 60 648,000 سرفصل ثبت نام
آرشیکد ArchiCAD روزهای زوج ساعت 14:30 تا 17:30 1395/07/12 40 330,000 سرفصل ثبت نام
sketchup و vray یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 2... 1395/07/13 40 336,000 سرفصل ثبت نام
Etabs & Safe I یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 2... 1395/07/13 90 1,200,000 سرفصل ثبت نام
Etabs & Safe II جـمعه ساعت 17 تا 21 1395/07/30 40 528,000 سرفصل ثبت نام
دوره جامع متره برآورد وصورت وضعیت با Excel جـمعه ساعت 8 تا 13 1395/07/16 60 660,000 سرفصل ثبت نام
تهیه نقشه های کارگاهی با نرم افزار XSteel جـمعه ساعت 13 تا 18 1395/07/30 40 720,000 سرفصل ثبت نام
طراحی سازه های خاص با نرم افزار SAP 2000 (مقدماتی) شـنبه,دوشـنبه ساعت 17:30 تا 20:3... 1395/07/25 40 528,000 سرفصل ثبت نام
کمک طراح و دکوراسیون داخلی به کمک رایانه شـنبه,دوشـنبه ساعت 17:30 تا 20:3... 1395/07/10 388 3,150,000 سرفصل ثبت نام
نقشه کشی ساختمان شـنبه,دوشـنبه ساعت 17:30 تا 20:3... 1395/07/10 60 660,000 سرفصل ثبت نام
نقشه کشی ساختمان یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 2... 1395/07/11 60 660,000 سرفصل ثبت نام
اسکیس وراندو شـنبه,دوشـنبه ساعت 17:30 تا 20:3... 1395/07/27 50 648,000 سرفصل ثبت نام
عنوان دوره روز های تشکیل تاریخ شروع تعداد ساعت قیمت به تومان سرفصل دوره ثبت نام
حسابداری مالی بازرگانی یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 18 تا 21 1395/06/28 40 420,000 سرفصل ثبت نام
حسابداری مالی بازرگانی پنجشنبه ساعت 14 تا 18 1395/07/08 40 420,000 سرفصل ثبت نام
آشنایی با نظام حقوق ودستمزد پنجشنبه ساعت 14 تا 18 1395/08/06 16 150,000 سرفصل ثبت نام
آشنایی با نظام حقوق ودستمزد یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 18 تا 21 1395/08/02 16 150,000 سرفصل ثبت نام
آشنایی با نظام حقوق ودستمزد یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 2... 1395/07/04 16 150,000 سرفصل ثبت نام
مالیات بر ارزش افزوده جـمعه ساعت 8 تا 13 1395/07/09 8 100,000 سرفصل ثبت نام
مالیات بر ارزش افزوده جـمعه ساعت 8 تا 13 1395/07/02 8 100,000 سرفصل ثبت نام
مالیات بر ارزش افزوده یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 2... 1395/07/13 8 100,000 سرفصل ثبت نام
مالیات بر ارزش افزوده یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 18 تا 21 1395/08/16 8 100,000 سرفصل ثبت نام
مالیات بر ارزش افزوده پنجشنبه ساعت 14 تا 18 1395/10/23 8 100,000 سرفصل ثبت نام
آموزش حسابداری با نرم افزار هلو یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 18 تا 21 1395/08/25 10 185,000 سرفصل ثبت نام
آموزش حسابداری با نرم افزار هلو پنجشنبه ساعت 14 تا 18 1395/11/07 10 185,000 سرفصل ثبت نام
آموزش حسابداری با نرم افزار هلو یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 2... 1395/07/25 10 185,000 سرفصل ثبت نام
آموزش حسابداری با نرم افزار هلو جـمعه ساعت 8 تا 13 1395/07/30 10 185,000 سرفصل ثبت نام
حسابداری مالی خدماتی روزهای زوج ساعت 18 تا 21 1395/07/03 50 550,000 سرفصل ثبت نام
حسابداری مالی خدماتی جـمعه ساعت 8 تا 13 1395/07/30 50 550,000 سرفصل ثبت نام
حسابداری مالی خدماتی یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 2... 1395/07/18 50 550,000 سرفصل ثبت نام
عنوان دوره روز های تشکیل تاریخ شروع تعداد ساعت قیمت به تومان سرفصل دوره ثبت نام
Elementary1 شـنبه,دوشـنبه ساعت 15 تا 18 1395/07/05 42 224,000 سرفصل ثبت نام
Elementary 2 روزهای زوج ساعت 17 تا 19 1395/07/11 42 224,000 سرفصل ثبت نام
Elementary3 یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 16 تا 18:3... 1395/07/18 42 224,000 سرفصل ثبت نام
Pre-Intermediate 1 روزهای زوج ساعت 17 تا 19 1395/07/05 42 232,000 سرفصل ثبت نام
Pre-Intermediate 3 یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17 تا 20 1395/07/06 42 232,000 سرفصل ثبت نام
Pre-Intermediate 4 دوشـنبه,چهارشـنبه ساعت 18:30 تا... 1395/08/12 42 232,000 سرفصل ثبت نام
Intermediate 2 دوشـنبه,چهارشـنبه ساعت 18 تا 21 1395/07/18 42 232,000 سرفصل ثبت نام
Intermediate 3 یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17 تا 20 1395/08/09 42 232,000 سرفصل ثبت نام
Intermediate 4 دوشـنبه,چهارشـنبه ساعت 17:30 تا... 1395/08/10 42 232,000 سرفصل ثبت نام
Upper Intermediate 1 چهارشـنبه ساعت 17:30 تا 20:30 1395/06/31 42 270,000 سرفصل ثبت نام
عنوان دوره روز های تشکیل تاریخ شروع تعداد ساعت قیمت به تومان سرفصل دوره ثبت نام
Configuring Windows 8.1 روزهای زوج ساعت 15 تا 18 1395/07/07 48 542,000 سرفصل ثبت نام
Windows Server 2012 R2 پنجشنبه ساعت 13 تا 18 1395/06/25 51 617,000 سرفصل ثبت نام
Administering Windows server 2012 R2 جـمعه ساعت 13 تا 18 1395/07/02 60 726,000 سرفصل ثبت نام
(Configuring Advanced Windows Server 2012 R2 (I پنجشنبه ساعت 13 تا 18 1395/07/01 45 625,000 سرفصل ثبت نام
Configuring Advanced Windows Server b2012 R2 (II) شـنبه,چهارشـنبه ساعت 18 تا 21 1395/06/27 36 500,000 سرفصل ثبت نام
Designing & Implementing a Server 2012 InfrastructureR2 جـمعه ساعت 8 تا 13 1395/06/26 24 333,000 سرفصل ثبت نام
+Network پنجشنبه ساعت 13 تا 18 1395/07/29 30 270,000 سرفصل ثبت نام
+Network روزهای زوج ساعت 14:30 تا 17:30 1395/07/14 30 270,000 سرفصل ثبت نام
+Network یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 18 تا 21 1395/07/04 30 270,000 سرفصل ثبت نام
Configuring Windows 8.1 پنجشنبه ساعت 8 تا 13 1395/07/01 48 542,000 سرفصل ثبت نام
Configuring Windows 8.1 پنجشنبه ساعت 13 تا 18 1395/07/15 48 542,000 سرفصل ثبت نام
Windows Server 2012 R2 یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 2... 1395/07/18 51 617,000 سرفصل ثبت نام
Windows Server 2012 R2 پنجشنبه ساعت 8 تا 13 1395/08/06 51 617,000 سرفصل ثبت نام
Administering Windows server 2012 R2 جـمعه ساعت 13 تا 18 1395/08/06 60 726,000 سرفصل ثبت نام
(Configuring Advanced Windows Server 2012 R2 (I پنجشنبه ساعت 13 تا 18 1395/08/20 45 625,000 سرفصل ثبت نام
Designing & Implementing a Server 2012 InfrastructureR2 پنجشنبه ساعت 8 تا 13 1395/07/29 24 333,000 سرفصل ثبت نام
OS پنجشنبه ساعت 13 تا 18 1395/07/15 36 291,000 سرفصل ثبت نام
MCSE 2012 R2 پنجشنبه ساعت 8 تا 13 1395/07/01 240 2,845,000 سرفصل ثبت نام
+Linux یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 2... 1395/07/18 42 603,000 سرفصل ثبت نام
Hardware شـنبه,دوشـنبه ساعت 14:30 تا 17:3... 1395/07/05 51 470,000 سرفصل ثبت نام
عنوان دوره روز های تشکیل تاریخ شروع تعداد ساعت قیمت به تومان سرفصل دوره ثبت نام
آموزش نرم افزار Corel Draw یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 2... 1395/07/04 50 357,500 سرفصل ثبت نام
Adobe Illustrator cc روزهای زوج ساعت 15 تا 18 1395/07/07 60 494,500 سرفصل ثبت نام
فتوشاپ نسخه 2014 CC مقدماتی تا پیشرفته پنجشنبه ساعت 8 تا 13 1395/07/01 60 517,500 سرفصل ثبت نام
فتوشاپ نسخه 2014 CC مقدماتی تا پیشرفته یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 2... 1395/07/11 60 517,500 سرفصل ثبت نام
فتوشاپ نسخه 2014 CC مقدماتی تا پیشرفته روزهای زوج ساعت 8 تا 12 1395/07/17 60 517,500 سرفصل ثبت نام
عکاسی دیجیتال یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 2... 1395/07/18 110 1,590,000 سرفصل ثبت نام
Adobe Illustrator cc یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 14:30 تا 1... 1395/07/13 60 494,500 سرفصل ثبت نام
آموزش نرم افزار Corel Draw روزهای زوج ساعت 17:30 تا 20:30 1395/07/17 50 357,500 سرفصل ثبت نام
Adobe Indesign پنجشنبه ساعت 8 تا 13 1395/07/15 70 550,000 سرفصل ثبت نام
Adobe Indesign یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17 تا 20:3... 1395/07/18 70 550,000 سرفصل ثبت نام