نتایج جستجو

ردیفنام دورهروزهای تشکیلشهریه به تومانمدت شروعثبت نام
1 Etabs & Safe Iیکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 20:301,200,000901395/12/03 ثبت نام
2 Etabs & Safe Iپنجشنبه,جـمعه ساعت 13 تا 171,200,000901395/12/05 ثبت نام
3 Ms-Project ده روزهشـنبه,یکـشنبه,دوشـنبه,سـه شنبه,چهارشـنبه ساعت 08:00 تا 14:00612,000601395/11/16 ثبت نام
4(Configuring Advanced Windows Server 2012 R2 (Iجـمعه ساعت 13 تا 18625,000451395/12/13 ثبت نام
5(Configuring Advanced Windows Server 2012 R2 (Iجـمعه ساعت 8 تا 13625,000451396/02/01 ثبت نام
6(Web Design Fundamental (HTML5, CSS3یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 20:30330,000541395/12/03 ثبت نام
7(Web Design Fundamental (HTML5, CSS3جـمعه ساعت 8 تا 13330,000541395/12/06 ثبت نام
8.Net Framework 4.5 Web-based Client Application Development I (ASP.net-ADO.net)یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 20:30605,000601395/12/08 ثبت نام
9.Net Framework Application Development Foundation Iجـمعه ساعت 13 تا 18540,000601395/12/13 ثبت نام
10+Linux یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 20:30603,000421396/01/27 ثبت نام
11+Networkجـمعه ساعت 8 تا 13270,000301395/12/06 ثبت نام
12+Networkدوشـنبه,چهارشـنبه ساعت 18 تا 21270,000301396/01/30 ثبت نام
133D Max Beginners to Advanceیکـشنبه,سـه شنبه ساعت 18 تا 21825,0001001395/12/03 ثبت نام
143D Max Beginners to Advanceجـمعه ساعت 8 تا 13825,0001001396/02/01 ثبت نام
153D Max Beginners to Advance ,ویژه نوروزشـنبه,یکـشنبه,دوشـنبه,سـه شنبه,چهارشـنبه,پنجشنبه,جـمعه ساعت 08:00 تا 16:00825,0001001396/01/02 ثبت نام
16Administering Windows server 2012 R2پنجشنبه ساعت 8 تا 13726,000601396/01/31 ثبت نام
17Administering Windows server 2012 R2یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 20:30726,000601395/12/01 ثبت نام
18Adobe Illustrator ccدوشـنبه,چهارشـنبه ساعت 18 تا 21494,500601395/01/28 ثبت نام
19Adobe Illustrator ccچهارشـنبه ساعت 17 تا 21494,500601395/12/04 ثبت نام
20Adobe Indesignجـمعه ساعت 13 تا 18550,000701396/02/01 ثبت نام
1234567

دوره های آموزشی جدید

Pre-Intermediate 3
زمان برگزاری: دوشـنبه,چهارشـنبه ساعت 17 تا 19
تاریخ شروع: 1396/01/16
اتوکد دو بعدی
زمان برگزاری: یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 20:30
تاریخ شروع: 1395/12/08
کمک طراح و دکوراسیون داخلی به کمک رایانه
زمان برگزاری: یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 20:30
تاریخ شروع: 1395/12/15
SolidWorks I
زمان برگزاری: جـمعه ساعت 8 تا 13
تاریخ شروع: 1395/12/13
CATIA II
زمان برگزاری: جـمعه ساعت 13 تا 18
تاریخ شروع: 1395/12/13