نتایج جستجو

ردیفنام دورهروزهای تشکیلشهریه به تومانمدت شروعثبت نام
1 Etabs & Safe Iیکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 20:301,200,000901395/11/10 ثبت نام
2 Etabs & Safe Iپنجشنبه,جـمعه ساعت 13 تا 171,200,000901395/11/14 ثبت نام
3 Ms-Project ده روزهشـنبه,یکـشنبه,دوشـنبه,سـه شنبه,چهارشـنبه ساعت 08:00 تا 14:00612,000601395/11/09 ثبت نام
4 اصول و تئوری Piping و PDMSشـنبه,یکـشنبه,دوشـنبه,سـه شنبه,چهارشـنبه ساعت 08:00 تا 16:001,050,000821395/11/09 ثبت نام
5 برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Oracle Primavera P6 ده روزهشـنبه,یکـشنبه,دوشـنبه,سـه شنبه,چهارشـنبه ساعت 08:00 تا 14:00698,500601395/11/09 ثبت نام
6(Configuring Advanced Windows Server 2012 R2 (Iجـمعه ساعت 13 تا 18625,000451395/11/08 ثبت نام
7(IELTS (4 Skillsپنجشنبه ساعت 14 تا 17748,000511395/11/07 ثبت نام
8(Web Design Fundamental (HTML5, CSS3یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 20:30330,000541395/11/17 ثبت نام
9(Web Design Fundamental (HTML5, CSS3جـمعه ساعت 8 تا 13330,000541395/11/08 ثبت نام
10.Net Framework 4.5 Web-based Client Application Development I (ASP.net-ADO.net)یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 20:30605,000601395/11/19 ثبت نام
11.Net Framework Application Development Foundation Iجـمعه ساعت 13 تا 18540,000601395/11/08 ثبت نام
12+Linux یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 20:30603,000421395/11/12 ثبت نام
13+Networkپنجشنبه ساعت 8 تا 13270,000301395/11/14 ثبت نام
143D Max Beginners to Advanceروزهای زوج ساعت 17:30 تا 20:30825,0001001395/11/09 ثبت نام
153D Max Beginners to Advance ,ویژه نوروزشـنبه,یکـشنبه,دوشـنبه,سـه شنبه,چهارشـنبه,پنجشنبه,جـمعه ساعت 08:00 تا 16:0082,5001001396/01/02 ثبت نام
16Administering Windows server 2012 R2یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 20:30726,000601395/11/05 ثبت نام
17Adobe Illustrator ccچهارشـنبه ساعت 17 تا 21494,500601395/11/20 ثبت نام
18Adobe Indesignیکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 20:30550,000701395/11/26 ثبت نام
19Advanced PHP & MYSQL پنجشنبه ساعت 13 تا 17632,000421395/11/30 ثبت نام
20Advanced Web Designیکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 20:30343,000421395/11/12 ثبت نام
1234567

دوره های آموزشی جدید

مهارت افزایی(Word-Excel-Power point)
زمان برگزاری: جـمعه ساعت 13 تا 18
تاریخ شروع: 1395/11/29
آشنایی با نظام حقوق ودستمزد
زمان برگزاری: یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 20:30
تاریخ شروع: 1395/11/12
Intermediate 3
زمان برگزاری: یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17 تا 20
تاریخ شروع: 1395/11/26
Pre-Intermediate 1
زمان برگزاری: روزهای زوج ساعت 15 تا 18
تاریخ شروع: 1395/11/20
CATIA II
زمان برگزاری: جـمعه ساعت 13 تا 18
تاریخ شروع: 1395/11/29