برنامه نویسی به زبان ++C

وب و برنامه نویسی
60

سرفصل C++ مقدماتی

الگوریتم- نکاتی که در نوشتن الگوریتم باید به آ« ها توجه داشت- ویژگی های الگوریتم

تعاریف اولیه برنامه نویسی- انواع برنامه نویسی- تشزیح مترجم زبان های برنامه نویسی

ساختار کلی نوشتن برنامه در C++ و ایجاد تابع اصلی یا بلوک اصلی Main

تشریح کلیه عملگرهای زبان برنامه نویسی C++ که شامل

عملگرهای محاسباتی، مقایسه ای، انتساب، ترکیبی، منطقی، بیتی و عملگر شرطی ?

نوع های اطلاعاتی موجود در C++ (اعداد، کاراکترها، منطقی، رشته و...)

دستورات ورودی و خروجی cin و cout

دستور شرط if و شرطهای تودرتو و ظرطهای چنذ دستوری

ساختار انتخاب switch وبررسی و مقایسه آن با شرط از نظر ضعف و قوت

حلقه های موجود در c++ شامل for، while،  do… While، دستورات مخصوص حلقه ها شامل break و continue

آرایه ها (دریافت، نمایش، پیمایش و مقداردهی) همراه با جستجو و مرتب سازی

توابع استاندارد c++ و فایلهای سرآیند مربوط به آن ها

توابع فرعی اصول نوشتن توابع فرعی و فراخوانی آن ها در برنامه (دسته بندی توابع)

تشریح توابع عادی یا روال گونه- بازگشتی یا خود فراخوان و توابع برخط inline

رشته ها string (نحوه تعریف و توابع و عملگرهتی مربوط به رشته ها).

اشاره گرها pointers و عملکرد new و delete

C++ (Core)

 

 • Introduction To Computer And Programming
 • Introduction To C++ Programming
 • Control Statements(Algorithm, if, While, Do...While, ...)
 • Functions and an Introduction to Recursion
 • Arrays and Vectors
 • Pointers and Pointer-Based Strings
 • Exception Handling
 • Searching and Sorting
 • Data Structures

C++ (Expert)

 • Classes
 • Object Oriented Programming: Inheritance
 • Object Oriented Programming: Polymorphism
 • Class string and String Stream Processing
 • Processor
 • Sream Input/Output
 • File Processing
 •  

 

ردیفنام دورهروزهای تشکیلشهریه به تومانمدت شروعثبت نام
1برنامه نویسی به زبان ++Cجـمعه ساعت 8 تا 13552,000601395/11/01 ثبت نام
عنوان مقاله نویسنده تاریخ

دوره های آموزشی جدید

عکاسی دیجیتال
زمان برگزاری: شـنبه,چهارشـنبه ساعت 17:30 تا 20:30
تاریخ شروع: 1395/11/06
Autocad -پیشرفته سه بعدی
زمان برگزاری: جـمعه ساعت 13 تا 15
تاریخ شروع: 1395/11/01
روتوش عکاسی دیجیتال
زمان برگزاری: یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 20:30
تاریخ شروع: 1395/11/03
Ms-Project ده روزه
زمان برگزاری: شـنبه,یکـشنبه,دوشـنبه,سـه شنبه,چهارشـنبه ساعت 08:00 تا 14:00
تاریخ شروع: 1395/11/02
اصول و تئوری Piping
زمان برگزاری: پنجشنبه ساعت 13 تا 18
تاریخ شروع: 1395/10/30