نتایج جستجو

ردیفنام دورهروزهای تشکیلشهریه به تومانمدت شروعثبت نام
1 Etabs & Safe Iیکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 20:301,200,000901395/11/05 ثبت نام
2 Etabs & Safe Iپنجشنبه,جـمعه ساعت 13 تا 171,200,000901395/11/14 ثبت نام
3 Ms-Project ده روزهشـنبه,یکـشنبه,دوشـنبه,سـه شنبه,چهارشـنبه ساعت 08:00 تا 14:00612,000601395/11/02 ثبت نام
4 اصول و تئوری Piping و PDMSشـنبه,یکـشنبه,دوشـنبه,سـه شنبه,چهارشـنبه ساعت 08:00 تا 16:001,050,000821395/11/02 ثبت نام
5 برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Oracle Primavera P6 ده روزهشـنبه,یکـشنبه,دوشـنبه,سـه شنبه,چهارشـنبه ساعت 08:00 تا 14:00698,500601395/11/02 ثبت نام
6(Configuring Advanced Windows Server 2012 R2 (Iجـمعه ساعت 13 تا 18625,000451395/11/08 ثبت نام
7(IELTS (4 Skillsپنجشنبه ساعت 14 تا 17748,000511395/11/07 ثبت نام
8(Web Design Fundamental (HTML5, CSS3جـمعه ساعت 8 تا 13330,000541395/11/08 ثبت نام
9.Net Framework Application Development Foundation Iجـمعه ساعت 13 تا 18540,000601395/11/01 ثبت نام
10+Linux یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 20:30603,000421395/11/12 ثبت نام
11+Networkپنجشنبه ساعت 8 تا 13270,000301395/11/14 ثبت نام
123D Max Beginners to Advanceروزهای زوج ساعت 17:30 تا 20:30825,0001001395/11/04 ثبت نام
133D Max Beginners to Advance ,ویژه نوروزشـنبه,یکـشنبه,دوشـنبه,سـه شنبه,چهارشـنبه,پنجشنبه,جـمعه ساعت 08:00 تا 16:0082,5001001396/01/02 ثبت نام
14Administering Windows server 2012 R2جـمعه ساعت 8 تا 13726,000601395/10/24 ثبت نام
15Administering Windows server 2012 R2یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 20:30726,000601395/11/05 ثبت نام
16Adobe Illustrator ccشـنبه,دوشـنبه ساعت 17:30 تا 20:30494,500601395/10/27 ثبت نام
17Adobe Indesignیکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 20:30550,000701395/11/26 ثبت نام
18Advanced PHP & MYSQL پنجشنبه ساعت 13 تا 17632,000421395/11/30 ثبت نام
19Advanced Web Designیکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 20:30343,000421395/10/28 ثبت نام
20Advanced Web Designجـمعه ساعت 8 تا 13343,000421395/11/01 ثبت نام
1234567

دوره های آموزشی جدید

3D Max Beginners to Advance
زمان برگزاری: روزهای زوج ساعت 17:30 تا 20:30
تاریخ شروع: 1395/11/04
SPSS I
زمان برگزاری: پنجشنبه ساعت 17 تا 21
تاریخ شروع: 1395/11/07
مقدمه ای بر GIS و آموزش مقدماتی نرم افزار Arc GIS
زمان برگزاری: پنجشنبه ساعت 8 تا 13
تاریخ شروع: 1395/11/07
آموزش نرم افزار AutoCAD MEP 2010 مقدماتی
زمان برگزاری: پنجشنبه ساعت 17 تا 21
تاریخ شروع: 1395/11/07
Autocad -پیشرفته سه بعدی
زمان برگزاری: پنجشنبه ساعت 17 تا 21
تاریخ شروع: 1395/12/05