دوره های آموزشی جدید

.Net Framework 4.5 Web-based Client Application Development I (ASP.net-ADO.net)

یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 20:30
تاریخ شروع: 1396/01/20
Dynamic WebSite Makeover With PHP & MySQL

پنجشنبه ساعت 13 تا 18
تاریخ شروع: 1396/01/17
اتوکد دو بعدی

روزهای زوج ساعت 8 تا 12
تاریخ شروع: 1396/01/23
3D Max Beginners to Advance

یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 18 تا 21
تاریخ شروع: 1395/12/17
آموزش نرم افزار AutoCAD Civil 3D

جـمعه ساعت 8 تا 13
تاریخ شروع: 1396/02/01
عنوان دوره روز های تشکیل تاریخ شروع تعداد ساعت قیمت به تومان سرفصل دوره ثبت نام
Microsoft office Word 2013 ویژه نوروز یکـشنبه,دوشـنبه,سـه شنبه,چهارشـن... 1396/01/06 24 164,000 سرفصل ثبت نام
Microsoft office Excel 2013 ویژه نوروز شـنبه,چهارشـنبه,پنجشنبه,جـمعه سا... 1396/01/02 24 164,000 سرفصل ثبت نام
حسابداری خدماتی ویژه نوروز شـنبه,یکـشنبه,دوشـنبه,سـه شنبه,چ... 1396/01/02 50 550,000 سرفصل ثبت نام
حسابداری بازرگانی ویژه نوروز شـنبه,یکـشنبه,دوشـنبه,سـه شنبه,چ... 1396/01/02 40 420,000 سرفصل ثبت نام
فتوشاپ نسخه 2014 CC مقدماتی تا پیشرفته ویژه نوروز شـنبه,یکـشنبه,دوشـنبه,سـه شنبه,چ... 1396/01/02 60 517,500 سرفصل ثبت نام
MS Project ویژه نوروز شـنبه,یکـشنبه,دوشـنبه,سـه شنبه,چ... 1396/01/02 60 612,000 سرفصل ثبت نام
اتوکد دو بعدی ویژه نوروز شـنبه,یکـشنبه,دوشـنبه,سـه شنبه,چ... 1396/01/02 72 594,000 سرفصل ثبت نام
3D Max Beginners to Advance ,ویژه نوروز شـنبه,یکـشنبه,دوشـنبه,سـه شنبه,چ... 1396/01/02 100 825,000 سرفصل ثبت نام
Network + ویژه نوروز شـنبه,چهارشـنبه,پنجشنبه,جـمعه سا... 1396/01/02 30 270,000 سرفصل ثبت نام
Configuring Windows 8.1 ویژه نوروز شـنبه,یکـشنبه,دوشـنبه,سـه شنبه,چ... 1396/01/06 48 542,000 سرفصل ثبت نام
Pack Web Design(Html5+CSS3,JQuery+AJAX) ویژه نوروز شـنبه,یکـشنبه,دوشـنبه,سـه شنبه,چ... 1396/01/02 96 898,000 سرفصل ثبت نام
برنامه نویسی به زبان C++ویژه نوروز شـنبه,یکـشنبه,دوشـنبه,سـه شنبه,چ... 1396/01/02 60 552,000 سرفصل ثبت نام
Net Framework Application Develpment Foundation I,اصول برنامه نویسی .Net ویژه نوروز شـنبه,یکـشنبه,دوشـنبه,سـه شنبه,چ... 1396/01/02 60 540,000 سرفصل ثبت نام
SQL Server 2014 Design/Query/Develop ویژه نوروز شـنبه,یکـشنبه,دوشـنبه,سـه شنبه,چ... 1396/01/02 60 660,000 سرفصل ثبت نام
Matlab مقدماتی ویژه نوروز شـنبه,یکـشنبه,دوشـنبه,سـه شنبه,چ... 1395/01/02 30 275,000 سرفصل ثبت نام
ICDL Level I ویژه نوروز شـنبه,یکـشنبه,دوشـنبه,سـه شنبه,چ... 1396/01/02 68 315,000 سرفصل ثبت نام
ICDL Level II ویژه نوروز شـنبه,یکـشنبه,دوشـنبه,سـه شنبه,چ... 1396/01/02 63 297,000 سرفصل ثبت نام
عنوان دوره روز های تشکیل تاریخ شروع تعداد ساعت قیمت به تومان سرفصل دوره ثبت نام
(Web Design Fundamental (HTML5, CSS3 یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 2... 1395/12/03 54 330,000 سرفصل ثبت نام
Advanced Web Design یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 2... 1395/12/15 42 343,000 سرفصل ثبت نام
JQuery & Ajax پنجشنبه ساعت 8 تا 13 1395/12/19 42 568,000 سرفصل ثبت نام
JavaScript شـنبه,دوشـنبه ساعت 17:30 تا 20:3... 1395/12/14 30 375,000 سرفصل ثبت نام
.Net Framework Application Development Foundation I جـمعه ساعت 13 تا 18 1395/12/13 60 540,000 سرفصل ثبت نام
Angular JS چهارشـنبه ساعت 17 تا 21 1395/12/11 25 379,000 سرفصل ثبت نام
Advanced PHP & MYSQL پنجشنبه ساعت 13 تا 17 1395/12/19 42 632,000 سرفصل ثبت نام
SQL Server 2014 Design/Query/Develop پنجشنبه ساعت 8 تا 13 1395/12/19 60 660,000 سرفصل ثبت نام
برنامه نویسی به زبان ++C روزهای زوج ساعت 17:30 تا 20:30 1395/12/04 60 552,000 سرفصل ثبت نام
بهینه سازی برای موتورهای جستجو در اینترنت (SEO) پنجشنبه ساعت 17 تا 21 1395/11/28 30 345,000 سرفصل ثبت نام
Java Mobile Programming For Android-Core Work shop جـمعه ساعت 13 تا 18 1395/12/13 50 720,000 سرفصل ثبت نام
(Web Design Fundamental (HTML5, CSS3 جـمعه ساعت 8 تا 13 1396/01/25 54 330,000 سرفصل ثبت نام
JQuery & Ajax شـنبه,دوشـنبه ساعت 18 تا 21 1396/01/28 42 568,000 سرفصل ثبت نام
اصول برنامه نویسی باC#.Net پنجشنبه ساعت 8 تا 13 1396/01/31 30 220,000 سرفصل ثبت نام
Dynamic WebSite Makeover With PHP & MySQL پنجشنبه ساعت 13 تا 18 1396/01/17 42 632,000 سرفصل ثبت نام
.Net Framework 4.5 Web-based Client Application Development I (ASP.net-ADO.net) یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 2... 1396/01/20 60 605,000 سرفصل ثبت نام
عنوان دوره روز های تشکیل تاریخ شروع تعداد ساعت قیمت به تومان سرفصل دوره ثبت نام
ICDL Level I روزهای زوج ساعت 15 تا 18 1395/12/09 68 315,000 سرفصل ثبت نام
ICDL Level II پنجشنبه ساعت 13 تا 17 1395/12/19 63 297,000 سرفصل ثبت نام
Microsoft office Word 2016 جـمعه ساعت 8 تا 13 1395/12/13 24 164,000 سرفصل ثبت نام
Microsoft office Word 2016 یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 8 تا 13 1395/12/08 24 164,000 سرفصل ثبت نام
Microsoft Office Excel 2016 پنجشنبه ساعت 13 تا 17 1395/12/19 24 164,000 سرفصل ثبت نام
مهارت افزایی(Word-Excel-Power point) جـمعه ساعت 13 تا 18 1395/12/13 30 187,000 سرفصل ثبت نام
ICDL Level I یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 18 تا 21 1396/01/27 68 315,000 سرفصل ثبت نام
ICDL Level I پنجشنبه ساعت 8 تا 13 1396/01/31 68 315,000 سرفصل ثبت نام
ICDL Level I جـمعه ساعت 13 تا 18 1396/02/01 68 315,000 سرفصل ثبت نام
ICDL Level II یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 15 تا 18 1396/01/20 63 297,000 سرفصل ثبت نام
ICDL Level II جـمعه ساعت 8 تا 13 1396/02/01 63 297,000 سرفصل ثبت نام
ICDL Level II روزهای زوج ساعت 18 تا 21 1396/02/18 63 297,000 سرفصل ثبت نام
ICDL Level II یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 8 تا 12 1396/01/15 63 297,000 سرفصل ثبت نام
Microsoft office Word 2016 روزهای زوج ساعت 15 تا 18 1396/01/28 24 164,000 سرفصل ثبت نام
Microsoft office Word 2016 یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 18 تا 21 1396/02/31 24 164,000 سرفصل ثبت نام
Microsoft office Word 2016 جـمعه ساعت 13 تا 18 1396/03/12 24 164,000 سرفصل ثبت نام
Microsoft Office Excel 2016 یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 15 تا 18 1396/01/20 24 164,000 سرفصل ثبت نام
Microsoft Office Excel 2016 جـمعه ساعت 13 تا 18 1396/02/01 24 164,000 سرفصل ثبت نام
Microsoft Office Excel 2016 روزهای زوج ساعت 18 تا 21 1396/02/18 24 164,000 سرفصل ثبت نام
Microsoft Office Excel Expert 2016 جـمعه ساعت 8 تا 13 1396/01/25 24 171,000 سرفصل ثبت نام
عنوان دوره روز های تشکیل تاریخ شروع تعداد ساعت قیمت به تومان سرفصل دوره ثبت نام
برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Oracle Primavera P6 پنجشنبه ساعت 8 تا 13 1395/12/19 60 698,500 سرفصل ثبت نام
CATIA II جـمعه ساعت 13 تا 18 1395/12/13 75 600,000 سرفصل ثبت نام
طراحی و مدلسازی پیشرفته با SolidWorks جـمعه ساعت 13 تا 18 1395/12/13 60 510,000 سرفصل ثبت نام
SolidWorks I جـمعه ساعت 8 تا 13 1395/12/13 60 490,000 سرفصل ثبت نام
مدل سازی سه بعدی واحدهای فرآیندی با نرم‌افزار PDMSl (مقدماتی) جـمعه ساعت 8 تا 13 1395/12/13 40 630,000 سرفصل ثبت نام
مقدمه ای بر GIS و آموزش مقدماتی نرم افزار Arc GIS پنجشنبه ساعت 8 تا 13 1395/11/28 30 300,000 سرفصل ثبت نام
آموزش نرم افزار AutoCAD MEP 2010 مقدماتی پنجشنبه ساعت 17 تا 21 1395/12/19 40 462,000 سرفصل ثبت نام
اصول و تئوری Piping پنجشنبه ساعت 8 تا 13 1395/12/19 42 420,000 سرفصل ثبت نام
مقدمه ای بر GIS و آموزش مقدماتی نرم افزار Arc GIS جـمعه ساعت 13 تا 18 1396/02/01 30 300,000 سرفصل ثبت نام
Matlab مقدماتی جـمعه ساعت 13 تا 18 1396/01/25 30 275,000 سرفصل ثبت نام
برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Oracle Primavera P6 پنجشنبه ساعت 8 تا 13 1396/01/31 60 698,500 سرفصل ثبت نام
Ms-Project جـمعه ساعت 13 تا 18 1396/02/01 60 612,000 سرفصل ثبت نام
CATIA I پنجشنبه ساعت 8 تا 13 1396/02/01 75 600,000 سرفصل ثبت نام
آموزش نرم افزار AutoCAD Civil 3D جـمعه ساعت 8 تا 13 1396/02/01 30 255,000 سرفصل ثبت نام
SPSS I پنجشنبه ساعت 17 تا 21 1396/01/31 39 354,100 سرفصل ثبت نام
آموزش نرم افزار CARRIER (نسخه 4/34) جـمعه ساعت 13 تا 18 1396/01/18 36 378,000 سرفصل ثبت نام
عنوان دوره روز های تشکیل تاریخ شروع تعداد ساعت قیمت به تومان سرفصل دوره ثبت نام
اتوکد دو بعدی یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 2... 1395/12/08 72 594,000 سرفصل ثبت نام
دوره جامع متره برآورد وصورت وضعیت با Excel جـمعه ساعت 13 تا 18 1395/12/13 60 660,000 سرفصل ثبت نام
3D Max Beginners to Advance یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 18 تا 21 1395/12/17 100 825,000 سرفصل ثبت نام
Autocad -پیشرفته سه بعدی پنجشنبه ساعت 17 تا 21 1395/12/05 42 501,600 سرفصل ثبت نام
آموزش نرم افزار راینو سطح I پنجشنبه ساعت 8 تا 13 1395/12/05 50 425,000 سرفصل ثبت نام
نرم افزار Architectural REVIT جـمعه ساعت 13 تا 18 1395/11/29 60 648,000 سرفصل ثبت نام
sketchup و vray شـنبه,دوشـنبه ساعت 17:30 تا 20:3... 1395/12/16 40 336,000 سرفصل ثبت نام
آرشیکد ArchiCAD روزهای زوج ساعت 14:30 تا 17:30 1395/12/09 40 330,000 سرفصل ثبت نام
Etabs & Safe II جـمعه ساعت 17 تا 21 1395/12/06 40 528,000 سرفصل ثبت نام
طراحی سازه های خاص با نرم افزار SAP 2000 (مقدماتی) شـنبه,دوشـنبه ساعت 17:30 تا 20:3... 1395/12/14 40 528,000 سرفصل ثبت نام
تهیه نقشه های کارگاهی با نرم افزار XSteel جـمعه ساعت 13 تا 18 1395/12/06 40 720,000 سرفصل ثبت نام
کمک طراح و دکوراسیون داخلی به کمک رایانه یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 2... 1395/12/15 388 3,150,000 سرفصل ثبت نام
اسکیس وراندو یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 2... 1395/12/03 50 648,000 سرفصل ثبت نام
اتوکد دو بعدی دوشـنبه,چهارشـنبه ساعت 18 تا 21 1396/01/30 60 498,000 سرفصل ثبت نام
اتوکد دو بعدی روزهای زوج ساعت 8 تا 12 1396/01/23 60 498,000 سرفصل ثبت نام
فتوشاپ برای معماری پنجشنبه ساعت 8 تا 13 1396/01/31 30 483,000 سرفصل ثبت نام
3D Max Beginners to Advance جـمعه ساعت 8 تا 13 1396/02/01 100 825,000 سرفصل ثبت نام
آموزش VRay پنجشنبه ساعت 17 تا 21 1396/01/17 30 550,000 سرفصل ثبت نام
Etabs & Safe I یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 2... 1396/01/20 90 1,200,000 سرفصل ثبت نام
Etabs & Safe I پنجشنبه,جـمعه ساعت 13 تا 17 1396/02/01 90 1,200,000 سرفصل ثبت نام
عنوان دوره روز های تشکیل تاریخ شروع تعداد ساعت قیمت به تومان سرفصل دوره ثبت نام
آموزش حسابداری با نرم افزار هلو یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 2... 1396/01/27 10 185,000 سرفصل ثبت نام
حسابداری مالی خدماتی شـنبه,دوشـنبه ساعت 17:30 تا 20:3... 1395/11/25 50 550,000 سرفصل ثبت نام
حسابداری مالی بازرگانی روزهای زوج ساعت 17:30 تا 20:30 1395/11/11 40 420,000 سرفصل ثبت نام
حسابداری مالی بازرگانی پنجشنبه ساعت 14 تا 18 1395/12/05 40 420,000 سرفصل ثبت نام
آشنایی با نظام حقوق ودستمزد یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 2... 1395/12/01 16 150,000 سرفصل ثبت نام
مالیات بر ارزش افزوده پنجشنبه ساعت 14 تا 18 1395/12/05 8 100,000 سرفصل ثبت نام
آموزش حسابداری با نرم افزار هلو پنجشنبه ساعت 14 تا 18 1395/11/21 10 185,000 سرفصل ثبت نام
حسابداری مکانیزه با نرم افزارها(هلو-سپیدار سیستم-اکسل یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 18 تا 21 1395/12/03 70 910,000 سرفصل ثبت نام
حسابداری مالی خدماتی جـمعه ساعت 13 تا 18 1396/02/01 50 550,000 سرفصل ثبت نام
عنوان دوره روز های تشکیل تاریخ شروع تعداد ساعت قیمت به تومان سرفصل دوره ثبت نام
Elementary1 روزهای زوج ساعت 17 تا 19 1395/12/09 42 224,000 سرفصل ثبت نام
Elementary 2 یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17 تا 19 1395/12/15 42 224,000 سرفصل ثبت نام
Pre-Intermediate 1 روزهای زوج ساعت 15 تا 18 1395/12/02 42 232,000 سرفصل ثبت نام
Intermediate 1 یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17 تا 20 1395/11/12 42 232,000 سرفصل ثبت نام
Intermediate 2 شـنبه,چهارشـنبه ساعت 17:30 تا 20... 1395/11/13 42 232,000 سرفصل ثبت نام
Intermediate 4 روزهای زوج ساعت 17:30 تا 20:30 1395/12/07 42 232,000 سرفصل ثبت نام
Upper Intermediate 1 چهارشـنبه ساعت 17:30 تا 20:30 1395/12/25 42 270,000 سرفصل ثبت نام
Intermediate 3 شـنبه,چهارشـنبه ساعت 17:30 تا 20... 1395/12/04 42 232,000 سرفصل ثبت نام
Pre-Intermediate 2 دوشـنبه,چهارشـنبه ساعت 17 تا 19 1396/01/14 42 232,000 سرفصل ثبت نام
Elementary3 روزهای زوج ساعت 15 تا 18 1396/01/19 42 224,000 سرفصل ثبت نام
Pre-Intermediate 3 دوشـنبه,چهارشـنبه ساعت 17 تا 19 1396/01/16 42 232,000 سرفصل ثبت نام
عنوان دوره روز های تشکیل تاریخ شروع تعداد ساعت قیمت به تومان سرفصل دوره ثبت نام
+Network جـمعه ساعت 8 تا 13 1395/12/13 30 270,000 سرفصل ثبت نام
Configuring Windows 8.1 جـمعه ساعت 13 تا 18 1395/12/06 48 542,000 سرفصل ثبت نام
Configuring Windows 8.1 شـنبه,چهارشـنبه ساعت 18 تا 21 1395/12/07 48 542,000 سرفصل ثبت نام
Windows Server 2012 R2 پنجشنبه ساعت 13 تا 18 1395/11/21 51 617,000 سرفصل ثبت نام
Administering Windows server 2012 R2 یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 2... 1395/12/01 60 726,000 سرفصل ثبت نام
(Configuring Advanced Windows Server 2012 R2 (I جـمعه ساعت 13 تا 18 1395/12/13 45 625,000 سرفصل ثبت نام
+Network دوشـنبه,چهارشـنبه ساعت 18 تا 21 1396/01/30 30 270,000 سرفصل ثبت نام
Windows Server 2012 R2 یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 18 تا 21 1396/01/27 51 617,000 سرفصل ثبت نام
Administering Windows server 2012 R2 پنجشنبه ساعت 8 تا 13 1396/01/31 60 726,000 سرفصل ثبت نام
(Configuring Advanced Windows Server 2012 R2 (I جـمعه ساعت 8 تا 13 1396/02/01 45 625,000 سرفصل ثبت نام
Designing & Implementing a Server 2012 InfrastructureR2 پنجشنبه ساعت 13 تا 18 1396/02/14 24 333,000 سرفصل ثبت نام
OS پنجشنبه ساعت 13 تا 18 1396/01/31 36 291,000 سرفصل ثبت نام
+Linux یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 2... 1396/01/27 42 603,000 سرفصل ثبت نام
Hardware شـنبه,دوشـنبه ساعت 14:30 تا 17:3... 1396/01/28 51 470,000 سرفصل ثبت نام
Exchange Server 2013 جـمعه ساعت 13 تا 18 1396/02/15 60 858,000 سرفصل ثبت نام
عنوان دوره روز های تشکیل تاریخ شروع تعداد ساعت قیمت به تومان سرفصل دوره ثبت نام
عکاسی دیجیتال شـنبه,چهارشـنبه ساعت 14 تا 17 1395/12/07 110 1,590,000 سرفصل ثبت نام
فتوشاپ نسخه 2014 CC مقدماتی تا پیشرفته یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 18 تا 21 1395/12/17 60 517,500 سرفصل ثبت نام
آموزش نرم افزار Corel Draw شـنبه,دوشـنبه ساعت 18 تا 21 1395/12/07 50 357,500 سرفصل ثبت نام
Adobe Indesign یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 2... 1395/12/03 70 550,000 سرفصل ثبت نام
عکاسی دیجیتال یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 18 تا 21 1396/01/29 110 1,590,000 سرفصل ثبت نام
فتوشاپ نسخه 2014 CC مقدماتی تا پیشرفته یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 8 تا 12 1396/01/29 60 517,500 سرفصل ثبت نام
Adobe Illustrator cc چهارشـنبه ساعت 17 تا 21 1396/01/16 60 494,500 سرفصل ثبت نام
Adobe Illustrator cc دوشـنبه,چهارشـنبه ساعت 18 تا 21 1395/01/28 60 494,500 سرفصل ثبت نام
Adobe Indesign جـمعه ساعت 13 تا 18 1396/02/01 70 550,000 سرفصل ثبت نام