.Net Framework Application Development Foundation I

وب و برنامه نویسی
60

دوره آموزشی برنامه نویسی دات نت فرم ورک | Net Framework Application | با نرم افزار ویژوال استادیو | مجتمع فنی تهران دوره آموزشی برنامه نویسی دات نت فرم ورک | Net Framework Application | با نرم افزار ویژوال استادیو | مجتمع فنی تهران نمایندگی سیدخندان

دوره آموزشی برنامه نویسی دات نت فرم ورک | Net Framework Application | با نرم افزار ویژوال استادیو | مجتمع فنی تهران، سیدخندان

 

آدرس کانال تلگرام مجتمع فنی تهران، سیدخندان

 


دوره آموزشی برنامه نویسی دات نت فرم ورک | Net Framework Application | با نرم افزار ویژوال استادیو | مجتمع فنی تهران، سیدخندان

مشخصات دوره:

تعداد ساعت: 60

هزینه دوره: 540 هزارتومان

پیش نیاز: آموزش منطق و مقدمات برنامه نویسی

مخاطبان:


هدف دوره :


سرفصل دوره آموزشی برنامه نویسی دات نت فرم ورک | Net Framework Application | با نرم افزار ویژوال استادیو مجتمع فنی


 • آشنایی با Microsoft .Net Framework
 • نگارش­های .Net
 • ساختار .Net
  • آشنایی با BCL و مفهوم Namespace در سازمان­دهی
  • آشنایی با CLR و نحوه عملکرد آن در زمان اجرا
   • آشنایی با زبان MSIL
 • آشنایی با برخی ابزارها در .Net Framework
  • معرفی csc.exe
  • معرفی ildasm.exe
  • معرفی ilasm.exe
  • معرفی Red Gate .Net Reflector
 • آشنایی با مفهوم Code Protection و برخی ابزارهای موجود از جمله Dotfuscator
 • ساختار برنامه­ ها
 • آشنایی با مفهوم Type در .Net
 • انواع Type
  • Value Type
  • Reference Type
 • معرفی نمودار Type در .Net
 • کلاس­ها
  • معرفی مقدماتی انواع اعضای یک کلاس (Field، Method، Property و ...)
  • طبقه­ بندی اعضای کلاس (Instance Member، Static Member)
  • طبقه ­بندی کلاس­ها (Standard، Sealed، Abstract، Static)
  • ساخت کلاس و روش­های ایجاد Instance از کلاس
  • مدیریت کلاس­ها
   • نحوه ذخیره­سازی در فایل­ها و معرفی دستور Partial
   • ایجاد Namespace و معرفی دستور Using
   • معرفی پنجره Class View
 • معرفی سطوح دسترسی (Access Modifier)
 • نحوه تعریف Field
  • دستورات readonly و const در تعریف Field
  • آشنایی بیشتر با اعضای Static
 • تعریف Method برای کلاس
  • مفهوم Overloading
  • استفاده از params برای دریافت پارامترهای نامحدود
  • پارامترهای ref و out
  • پارامترهای optional
  • آشنایی با Constructor و Destructor
  • آشنایی با Constructorهای Static در کلاس
 • آشنایی با Extension Method
 • تعریف Property برای کلاس
  • معرفی توابع get و set
  • خلاصه نویسی در تعریف Property
  • خلاصه نویسی در مقدار دهی به Propertyها در زمان ایجاد Instance از کلاس
  • معرفی Indexer
  • دستور العمل برای انتخاب بین Field و Property
 • تعریف Operator برای کلاس
  • معرفی Operator Overloading
  • بررسی خاصیت جایگزاری عملگرها
 • تعریف Nested Type برای کلاس
 • معرفی و نحوه ساخت Enum
  • معرفی Flags و عملگرهای ساختمان بیتی
 • رویدادها
 • تعریف رویداد برای کلاس
  • آشنایی با delegate
  • معرفی توابع add و remove در تعریف رویداد
 • استفاده از رویدادهای یک کلاس
  • معرفی مفهوم تابع Handler
  • معرفی مفهوم Multi-Casting
  • معرفی Anonymous Method و تعیین Scope در دسترسی به منابع
 • معرفی استاندارد رویدادها در .Net
  •  معرفی System.EventHandler
  • معرفی کلاس System.EventArgs
 • مفاهیم شیء­گرایی (کپسوله­سازی، وراثت و چندریختی)
 • کپسوله ­سازی و معرفی مفهوم تجزیه
 • وراثت
  • نحوه ارث­بری در .Net و معرفی مفاهیم (کلاس پدر و فرزند)
  • بررسی وضعیت اعضای کلاس پدر و فرزند
   • مفهوم و کاربرد overloading
   • مفهوم و کاربرد overriding
   • مفهوم و کاربرد shadowing
   • مفهوم Member Hiding
  • معرفی دستورات this و base
  • بررسی وضعیت Constructorهای کلاس فرزند و پدر
  • Override کردن رویدادها
  • کنترل رویداد کلاس پدر توسط کلاس فرزند
 • معرفی و کاربرد چندریختی
 • پیاده سازی چند ریختی با استفاده از وراثت
  • معرفی کلاس­ها و اعضای Abstract
 • پیاده­سازی چندریختی با استفاده از Interfaceها
  • معرفی Interface و انواع اعضای Interface
  • ارث­بری بین Interfaceها
 • آشنایی با مدلسازی و کاربردهای آن
 • معرفی زبان UML
 • معرفی نمودار Class
  • نحوه ارایه Typeها در نمودار
  • معرفی انواع روابط
   • روابط Instance Level
    • Association
    • Aggregation
    • Composition
   • روابط Class Level
    • Generalization
    • Realization
    • Dependency
 • معرفی امکانات Visual Studio در مدلسازی
 • انواع روش­های Convert
  • معرفی روش Explicit Conversion
  • معرفی روش Implicit Conversion
  • آشنایی با شیء System.Convert
 • تعریف اپراتور Conversion
 • معرفی Cast
  • معرفی Boxing و Un-Boxing
  • معرفی Widening و Narrowing
 • معرفی Generic Typeها
  • بررسی مشکلات ناشی از Castکردن
  • نحوه ایجاد و استفاده از کلاس­های Generic
  • معرفی اعضای Generic در کلاس
  • بررسی Generic Typeها در وراثت
  • معرفی Constraintها در C# و معرفی دستور where
 • مجموعه­ ها
  • معرفی کلاس ArrayList
  • معرفی کلاس Hashtable
  • معرفی کلاس Queue
  • معرفی کلاس Stack
  • معرفی کلاس HybridDictionary
  • معرفی کلاس OrderedDictionary
  • معرفی کلاس StringCollection و StringDictionary
 • معرفی مفهوم Enumerator
  • بررسی IEnumerator
  • بررسی IEnumerable
  • معرفی دستور yield و کاربر حلقه foreach
 • معرفی IComparer و IComparable
 • معرفی مجموعه­ های Generic
  • معرفی کلاس List<T>
  • معرفی کلاس Dictionary<TKey, TValue>
  • معرفی کلاس Queue<T>
  • معرفی کلاس Stack<T>
  • معرفی کلاس LinkedList<T>
 • معرفی Design Patterns
 • طبقه­ بندی Design Patternهای GoF
 • معرفی Patternهای Creational
 • معرفی Patternهای Structural
 • معرفی Patternهای Behavioral
 • معرفی کامل دو یا سه Pattern (معمولاً Singleton، Decorator، Observer)
 • آزمایش و رفع خطاهای برنامه
 • معرفی انواع خطاها
 • برطرف­سازی خطاهای املایی
 • نحوه آزمایش برنامه­ ها
  • معرفی Test Plan
   • معرفی Unit Test
   • معرفی Integration Test
   • معرفی Stress Test
   • معرفی Platform Test
  • معرفی امکانات Visual Studio در آزمایش برنامه­ها
 • عیب­یابی برنامه­ها با استفاده از امکانات Visual Studio
 • معرفی Break Mode
  • نحوه ورود به Break Mode و آشنایی با Break Point
  • تعریف Condition برای Break Point
  • تعریف Hit Count برای Break Point
  • معرفی دستورات Step Into، Step Over، Step Out، Run to Cursor و Set Next Statement
  • معرفی پنجره­های Autos، Locals، Watch، Quick Watch و Call Stack
 • برطرف سازی خطاهای زمان اجرا
  • بررسی روش­های مؤثر در پیش­گیری از وقع خطا (خوش­بینانه و بدبینانه)
  • آشنایی با مفهوم Exception در .Net
  • نحوه تولید خطا و معرفی دستور throw
  • ایجاد Exceptionهای جدید با ارث­بری از کلاس Exception
  • بررسی رفتار Visual Studio در برخورد با Exceptionها
  • استفاده از Structured Exception Handling و معرفی بلاک­های try، catch و finally
 • معرفی Black Box و White Box و بررسی امکانات Visual Studio در ساخت آن­ها
  • آشنایی با دو شیء Debug و Trace
  • معرفی Listener و کلاس­های TextWriterTraceListener، EventLogTraceListener، ConsoleTraceListner
 • انجام تنظیمات در فایل Configuration
 • ذخیره­سازی و بازیابی اطلاعات
  • بررسی موجودیت فایل­ها و پوشه­ها
   • معرفی شیء Path
   • معرفی شیء Directory
   • معرفی شیء File
   • معرفی کلاس DirectoryInfo
   • معرفی کلاس FileInfo
   • معرفی کلاس DriveInfo
  • خواندن و نوشتن اطلاعات
   • استفاده از متدهای شیء File
 • ادامه خواندن و نوشتن اطلاعات
  • معرفی مفهوم Stream و نحوه تبدیل اطلاعات
  • معرفی کلاس­های FileStream و MemoryStream
  • معرفی کلاس ­های FileNotFoundException، FileFormatException و ...
  • معرفی کلاس­ های StreamReader، StreamWriter، BinaryReader و BinaryWriter
 • فشرده ­سازی اطلاعات
  • معرفی الگوریتم ­های GZip و Deflate
  • معرفی کلاس های GZipStream و DeflateStream
   • معرفی نحوه فشرده­سازی اطلاعات
   • معرفی نحوه بازگشت اطلاعات و آشنایی با کلاس BitConverter
 • معرفی IsolatedStorage
  • بررسی پارامترهای مؤثر در انتخاب محل ذخیره­سازی اطلاعات (Machine و User)
  • معرفی کلاس IsolatedStorageFile
  • معرفی کلاس IsolateStorageFileStream
 • آشنایی با Serialization
 • انواع روش­های Serialization (Binary، Xml، Soap و JSON)
 • معرفی کلاس BinaryFormatter و معرفی کلاس Serializable
 • آشنایی با زبان Xml
  • بررسی قوانین در معتبر بودن اطلاعات
  • سازماند­های اجزا در قالب درخت
  • آشنایی با امکانات Visual Studio در ویرایش فایل­های Xml و معرفی برخی ابزارهای دیگر از جمله Altova Xml Spy
 • معرفی کلاس­های XmlAttribute، XmlElement، XmlArray، XmlIgnore و XmlSerializer
 • معرفی ISerializable و بررسی رویدادها در عملیات Serialization
 • آشنایی با مفهوم Thread در رفتار برنامه­ها
 • ساخت Thread
  • معرفی کلاس Thread
  • معرفی ThreadStart و ParametrizedThreadStart
 • معرفی پنجره Threads در Break Mode
 • بررسی نحوه به اشتراک­گزاری اطلاعات بین Threadها
  • معرفی دستورات lock و volatile
  • معرفی کلاس ReaderWriterLock
 • معرفی اشیاء Mutex و ThreadPool برای مدیریت برنامه
 • نحوه ایجاد Timer و استفاده از کلاس Timer
 • انجام عملیات روی متن
  • استفاده از Regular Expression ها برای جستجو
  • معرفی کلاس RegEx
  • آشنایی با مفهوم Encoding و معرفی UTF و ASCII
  • معرفی کلاس Encoding
  • خواندن و نوشتن اطلاعات با بررسی Encoding

 
   

 

 

ابر برچسب ها: ADO.net, C#.NET, .Net Framework, برنامه نویسی دات نت, دات نت فریم ورک, نرم افزار Visual Studio, برنامه نویسی دات نت, برنامه نویسی .NET, برنامه نویسی C#.NET, اصول توسعه نرم افزار دات نت فریم ورک, Learning, Learning ADO.net, Learning C#.NET, Learning .Net Framework, Training, ADO.net Training, C#.NET Training, .Net Framework Training, Courses, ADO.net Courses, C#.NET Courses, .Net Framework Courses, آموزش, آموزش ADO.net, آموزش C#.NET, آموزش .Net Framework, آموزش برنامه نویسی دات نت, آموزش دات نت فریم ورک, آموزش نرم افزار Visual Studio, آموزش برنامه نویسی دات نت, آموزش برنامه نویسی .NET, آموزش برنامه نویسی C#.NET, آموزش اصول توسعه نرم افزار دات نت فریم ورک, دوره آموزش ADO.net مجتمع فنی تهران, دوره آموزش C#.NET مجتمع فنی تهران, دوره آموزش .Net Framework مجتمع فنی تهران, دوره آموزش برنامه نویسی دات نت مجتمع فنی تهران, دوره آموزش دات نت فریم ورک مجتمع فنی تهران, دوره آموزش نرم افزار Visual Studio مجتمع فنی تهران, دوره آموزش برنامه نویسی دات نت مجتمع فنی تهران, دوره آموزش برنامه نویسی .NET مجتمع فنی تهران, دوره آموزش برنامه نویسی C#.NET مجتمع فنی تهران, دوره آموزش اصول توسعه نرم افزار دات نت فریم ورک مجتمع فنی تهران, کلاس آموزش ADO.net مجتمع فنی, کلاس آموزش C#.NET مجتمع فنی, کلاس آموزش .Net Framework مجتمع فنی, کلاس آموزش برنامه نویسی دات نت مجتمع فنی, کلاس آموزش دات نت فریم ورک مجتمع فنی, کلاس آموزش نرم افزار Visual Studio مجتمع فنی, کلاس آموزش برنامه نویسی دات نت مجتمع فنی, کلاس آموزش برنامه نویسی .NET مجتمع فنی, کلاس آموزش برنامه نویسی C#.NET مجتمع فنی, کلاس آموزش اصول توسعه نرم افزار دات نت فریم ورک مجتمع فنی, کارگاه آموزشی, کارگاه یادگیری ADO.net, کارگاه یادگیری C#.NET, کارگاه یادگیری .Net Framework, کارگاه یادگیری برنامه نویسی دات نت, کارگاه یادگیری دات نت فریم ورک, کارگاه یادگیری نرم افزار Visual Studio, کارگاه یادگیری برنامه نویسی دات نت, کارگاه یادگیری برنامه نویسی .NET, کارگاه یادگیری برنامه نویسی C#.NET, کارگاه یادگیری اصول توسعه نرم افزار دات نت فریم ورک, دوره های مجتمع فنی تهران, دوره های آموزشی مجتمع فنی تهران, کلاس های مجتمع فنی تهران, لیست شعبات مجتمع فنی تهران, مجتمع فنی تهران نمایندگی ها, مجتمع فنی, مجتمع فنی تهران,
MFT, Mojtame Fanni Tehran (MFT), Mojtame Fanni Tehran Courses, MFTSK, MFTSK.IR, www.mftsk.ir,

 

عنوان مقاله نویسنده تاریخ
Visual C# Step by Step دانلود

دوره های آموزشی جدید

Java Mobile Programming For Android-Core Work shop ویژه نوروز
زمان برگزاری: چهارشـنبه ساعت 08:00 تا 16:00,پنجشنبه ساعت 08:00 تا 16:00,جـمعه ساعت 8 تا 11
تاریخ شروع: 1396/01/03
حسابداری بازرگانی ویژه نوروز
زمان برگزاری: شـنبه,یکـشنبه,دوشـنبه,سـه شنبه,چهارشـنبه,پنجشنبه,جـمعه ساعت 8 تا 13
تاریخ شروع: 1396/01/09
حسابداری خدماتی ویژه نوروز
زمان برگزاری: شـنبه,یکـشنبه,دوشـنبه,سـه شنبه,چهارشـنبه,پنجشنبه,جـمعه ساعت 08:00 تا 14:00
تاریخ شروع: 1396/01/04
Microsoft office Excel 2013 ویژه نوروز
زمان برگزاری: شـنبه,چهارشـنبه,پنجشنبه,جـمعه ساعت 08:00 تا 16:00
تاریخ شروع: 1396/01/08
ICDL Level II ویژه نوروز
زمان برگزاری: شـنبه,یکـشنبه,دوشـنبه,سـه شنبه,چهارشـنبه,پنجشنبه,جـمعه ساعت 08:00 تا 16:00
تاریخ شروع: 1396/01/08