دوره های آموزشی جدید

Java Mobile Programming For Android-Core Work shop ویژه نوروز

چهارشـنبه ساعت 08:00 تا 16:00,پنجشنبه ساعت 08:00 تا 16:00,جـمعه ساعت 8 تا 11
تاریخ شروع: 1396/01/03
حسابداری بازرگانی ویژه نوروز

شـنبه,یکـشنبه,دوشـنبه,سـه شنبه,چهارشـنبه,پنجشنبه,جـمعه ساعت 8 تا 13
تاریخ شروع: 1396/01/09
حسابداری خدماتی ویژه نوروز

شـنبه,یکـشنبه,دوشـنبه,سـه شنبه,چهارشـنبه,پنجشنبه,جـمعه ساعت 08:00 تا 14:00
تاریخ شروع: 1396/01/04
Microsoft office Excel 2013 ویژه نوروز

شـنبه,چهارشـنبه,پنجشنبه,جـمعه ساعت 08:00 تا 16:00
تاریخ شروع: 1396/01/08
ICDL Level II ویژه نوروز

شـنبه,یکـشنبه,دوشـنبه,سـه شنبه,چهارشـنبه,پنجشنبه,جـمعه ساعت 08:00 تا 16:00
تاریخ شروع: 1396/01/08
عنوان دوره روز های تشکیل تاریخ شروع تعداد ساعت قیمت به تومان سرفصل دوره ثبت نام
Microsoft office Word 2013 ویژه نوروز یکـشنبه,دوشـنبه,سـه شنبه,چهارشـن... 1396/01/06 24 164,000 سرفصل ثبت نام
Microsoft office Excel 2013 ویژه نوروز شـنبه,چهارشـنبه,پنجشنبه,جـمعه سا... 1396/01/08 24 164,000 سرفصل ثبت نام
حسابداری خدماتی ویژه نوروز شـنبه,یکـشنبه,دوشـنبه,سـه شنبه,چ... 1396/01/04 50 550,000 سرفصل ثبت نام
حسابداری بازرگانی ویژه نوروز شـنبه,یکـشنبه,دوشـنبه,سـه شنبه,چ... 1396/01/09 40 420,000 سرفصل ثبت نام
فتوشاپ نسخه 2014 CC مقدماتی تا پیشرفته ویژه نوروز شـنبه,یکـشنبه,دوشـنبه,سـه شنبه,چ... 1396/01/02 60 517,500 سرفصل ثبت نام
MS Project ویژه نوروز شـنبه,یکـشنبه,دوشـنبه,سـه شنبه,چ... 1396/01/02 60 612,000 سرفصل ثبت نام
اتوکد دو بعدی ویژه نوروز شـنبه,یکـشنبه,دوشـنبه,سـه شنبه,چ... 1396/01/02 72 594,000 سرفصل ثبت نام
3D Max Beginners to Advance ,ویژه نوروز شـنبه,یکـشنبه,دوشـنبه,سـه شنبه,چ... 1396/01/02 100 825,000 سرفصل ثبت نام
Network + ویژه نوروز شـنبه,چهارشـنبه,پنجشنبه,جـمعه سا... 1396/01/02 30 270,000 سرفصل ثبت نام
Configuring Windows 8.1 ویژه نوروز شـنبه,یکـشنبه,دوشـنبه,سـه شنبه,چ... 1396/01/06 48 542,000 سرفصل ثبت نام
Pack Web Design(Html5+CSS3,JQuery+AJAX) ویژه نوروز شـنبه,یکـشنبه,دوشـنبه,سـه شنبه,چ... 1396/01/02 96 898,000 سرفصل ثبت نام
برنامه نویسی به زبان C++ویژه نوروز شـنبه,یکـشنبه,دوشـنبه,سـه شنبه,چ... 1396/01/02 60 552,000 سرفصل ثبت نام
Net Framework Application Develpment Foundation I,اصول برنامه نویسی .Net ویژه نوروز شـنبه,یکـشنبه,دوشـنبه,سـه شنبه,چ... 1396/01/02 60 540,000 سرفصل ثبت نام
SQL Server 2014 Design/Query/Develop ویژه نوروز شـنبه,یکـشنبه,دوشـنبه,سـه شنبه,چ... 1396/01/02 60 660,000 سرفصل ثبت نام
Matlab مقدماتی ویژه نوروز شـنبه,یکـشنبه,دوشـنبه,سـه شنبه,چ... 1396/01/02 30 275,000 سرفصل ثبت نام
Java Mobile Programming For Android-Core Work shop ویژه نوروز چهارشـنبه ساعت 08:00 تا 16:00,پن... 1396/01/03 70 770,000 سرفصل ثبت نام
ICDL Level I ویژه نوروز شـنبه,یکـشنبه,دوشـنبه,سـه شنبه,چ... 1396/01/02 68 315,000 سرفصل ثبت نام
ICDL Level II ویژه نوروز شـنبه,یکـشنبه,دوشـنبه,سـه شنبه,چ... 1396/01/08 63 297,000 سرفصل ثبت نام
عنوان دوره روز های تشکیل تاریخ شروع تعداد ساعت قیمت به تومان سرفصل دوره ثبت نام
(Web Design Fundamental (HTML5, CSS3 جـمعه ساعت 8 تا 13 1396/01/25 54 330,000 سرفصل ثبت نام
(Web Design Fundamental (HTML5, CSS3 شـنبه,دوشـنبه ساعت 18 تا 21 1396/02/03 54 330,000 سرفصل ثبت نام
Advanced Web Design یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 18 تا 21 1396/01/27 42 343,000 سرفصل ثبت نام
JavaScript شـنبه,دوشـنبه ساعت 17:30 تا 20:3... 1396/01/21 30 375,000 سرفصل ثبت نام
JQuery & Ajax شـنبه,دوشـنبه ساعت 18 تا 21 1396/01/28 42 568,000 سرفصل ثبت نام
Angular JS چهارشـنبه ساعت 17 تا 21 1396/01/23 25 379,000 سرفصل ثبت نام
اصول برنامه نویسی باC#.Net پنجشنبه ساعت 8 تا 13 1396/01/31 30 220,000 سرفصل ثبت نام
Dynamic WebSite Makeover With PHP & MySQL پنجشنبه ساعت 13 تا 18 1396/01/17 42 632,000 سرفصل ثبت نام
Advanced PHP & MYSQL جـمعه ساعت 13 تا 18 1396/02/01 42 632,000 سرفصل ثبت نام
SQL Server 2014 Database Development پنجشنبه ساعت 8 تا 13 1396/01/31 60 660,000 سرفصل ثبت نام
.Net Framework 4.5 Web-based Client Application Development I (ASP.net-ADO.net) یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 2... 1396/01/20 60 605,000 سرفصل ثبت نام
بهینه سازی برای موتورهای جستجو در اینترنت (SEO) پنجشنبه ساعت 14 تا 17 1396/01/31 30 345,000 سرفصل ثبت نام
برنامه نویسی به زبان ++C روزهای زوج ساعت 17:30 تا 20:30 1396/01/21 60 552,000 سرفصل ثبت نام
Java Mobile Programming For Android-Core Work shop جـمعه ساعت 13 تا 18 1396/01/18 50 720,000 سرفصل ثبت نام
عنوان دوره روز های تشکیل تاریخ شروع تعداد ساعت قیمت به تومان سرفصل دوره ثبت نام
ICDL Level I روزهای زوج ساعت 15 تا 18 1396/01/19 68 315,000 سرفصل ثبت نام
ICDL Level I یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 18 تا 21 1396/01/27 68 315,000 سرفصل ثبت نام
ICDL Level I پنجشنبه ساعت 8 تا 13 1396/01/31 68 315,000 سرفصل ثبت نام
ICDL Level I جـمعه ساعت 13 تا 18 1396/02/01 68 315,000 سرفصل ثبت نام
ICDL Level II یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 15 تا 18 1396/01/20 63 297,000 سرفصل ثبت نام
ICDL Level II جـمعه ساعت 8 تا 13 1396/02/01 63 297,000 سرفصل ثبت نام
ICDL Level II روزهای زوج ساعت 18 تا 21 1396/02/18 63 297,000 سرفصل ثبت نام
ICDL Level II یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 8 تا 12 1396/01/15 63 297,000 سرفصل ثبت نام
Microsoft office Word 2016 روزهای زوج ساعت 15 تا 18 1396/01/28 24 164,000 سرفصل ثبت نام
Microsoft office Word 2016 یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 18 تا 21 1396/02/31 24 164,000 سرفصل ثبت نام
Microsoft office Word 2016 جـمعه ساعت 13 تا 18 1396/03/12 24 164,000 سرفصل ثبت نام
Microsoft Office Excel 2016 یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 15 تا 18 1396/01/20 24 164,000 سرفصل ثبت نام
Microsoft Office Excel 2016 جـمعه ساعت 13 تا 18 1396/02/01 24 164,000 سرفصل ثبت نام
Microsoft Office Excel 2016 روزهای زوج ساعت 18 تا 21 1396/02/18 24 164,000 سرفصل ثبت نام
Microsoft Office Excel Expert 2016 جـمعه ساعت 8 تا 13 1396/01/25 24 171,000 سرفصل ثبت نام
مهارت افزایی(Word-Excel-Power point) جـمعه ساعت 13 تا 18 1396/01/25 30 187,000 سرفصل ثبت نام
عنوان دوره روز های تشکیل تاریخ شروع تعداد ساعت قیمت به تومان سرفصل دوره ثبت نام
مقدمه ای بر GIS و آموزش مقدماتی نرم افزار Arc GIS جـمعه ساعت 13 تا 18 1396/02/01 30 300,000 سرفصل ثبت نام
Matlab مقدماتی جـمعه ساعت 13 تا 18 1396/01/25 30 275,000 سرفصل ثبت نام
برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Oracle Primavera P6 پنجشنبه ساعت 8 تا 13 1396/01/31 60 698,500 سرفصل ثبت نام
Ms-Project جـمعه ساعت 13 تا 18 1396/02/01 60 612,000 سرفصل ثبت نام
CATIA II جـمعه ساعت 13 تا 18 1396/01/25 75 600,000 سرفصل ثبت نام
CATIA I پنجشنبه ساعت 8 تا 13 1396/02/01 75 600,000 سرفصل ثبت نام
SolidWorks I جـمعه ساعت 8 تا 13 1396/01/25 60 490,000 سرفصل ثبت نام
طراحی و مدلسازی پیشرفته با SolidWorks جـمعه ساعت 13 تا 18 1396/02/01 60 510,000 سرفصل ثبت نام
مدل سازی سه بعدی واحدهای فرآیندی با نرم‌افزار PDMSl (مقدماتی) جـمعه ساعت 8 تا 13 1396/02/01 40 630,000 سرفصل ثبت نام
آموزش نرم افزار AutoCAD Civil 3D جـمعه ساعت 8 تا 13 1396/02/01 30 255,000 سرفصل ثبت نام
SPSS I پنجشنبه ساعت 17 تا 21 1396/01/31 39 354,100 سرفصل ثبت نام
آموزش نرم افزار AutoCAD MEP 2010 مقدماتی پنجشنبه ساعت 17 تا 21 1396/01/31 40 462,000 سرفصل ثبت نام
آموزش نرم افزار CARRIER (نسخه 4/34) جـمعه ساعت 13 تا 18 1396/01/18 36 378,000 سرفصل ثبت نام
اصول و تئوری Piping پنجشنبه ساعت 8 تا 13 1396/01/31 42 420,000 سرفصل ثبت نام
عنوان دوره روز های تشکیل تاریخ شروع تعداد ساعت قیمت به تومان سرفصل دوره ثبت نام
دوره جامع متره برآورد وصورت وضعیت با Excel جـمعه ساعت 13 تا 18 1396/01/18 60 660,000 سرفصل ثبت نام
اتوکد دو بعدی روزهای زوج ساعت 8 تا 12 1396/01/23 60 498,000 سرفصل ثبت نام
اتوکد دو بعدی دوشـنبه,چهارشـنبه ساعت 18 تا 21 1396/01/30 60 498,000 سرفصل ثبت نام
فتوشاپ برای معماری پنجشنبه ساعت 8 تا 13 1396/01/31 30 483,000 سرفصل ثبت نام
3D Max Beginners to Advance یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 18 تا 21 1396/01/20 100 825,000 سرفصل ثبت نام
3D Max Beginners to Advance جـمعه ساعت 8 تا 13 1396/02/01 100 825,000 سرفصل ثبت نام
آموزش VRay پنجشنبه ساعت 17 تا 21 1396/01/17 30 550,000 سرفصل ثبت نام
Autocad -پیشرفته سه بعدی پنجشنبه ساعت 17 تا 21 1396/01/24 42 501,600 سرفصل ثبت نام
آموزش نرم افزار راینو سطح I پنجشنبه ساعت 8 تا 13 1396/01/31 50 425,000 سرفصل ثبت نام
نرم افزار Architectural REVIT دوشـنبه,چهارشـنبه ساعت 18 تا 21 1396/01/30 60 648,000 سرفصل ثبت نام
sketchup و vray شـنبه,دوشـنبه ساعت 17:30 تا 20:3... 1396/01/21 40 336,000 سرفصل ثبت نام
آرشیکد ArchiCAD روزهای زوج ساعت 14:30 تا 17:30 1396/01/28 40 330,000 سرفصل ثبت نام
Etabs & Safe I یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 2... 1396/01/20 90 1,200,000 سرفصل ثبت نام
Etabs & Safe I پنجشنبه,جـمعه ساعت 13 تا 17 1396/02/01 90 1,200,000 سرفصل ثبت نام
Etabs & Safe II جـمعه ساعت 17 تا 21 1396/02/01 40 528,000 سرفصل ثبت نام
طراحی سازه های خاص با نرم افزار SAP 2000 (مقدماتی) شـنبه,دوشـنبه ساعت 17:30 تا 20:3... 1396/02/03 40 528,000 سرفصل ثبت نام
تهیه نقشه های کارگاهی با نرم افزار XSteel جـمعه ساعت 13 تا 18 1396/01/25 40 720,000 سرفصل ثبت نام
کمک طراح و دکوراسیون داخلی به کمک رایانه یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 2... 1396/01/27 388 3,150,000 سرفصل ثبت نام
اسکیس وراندو یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 2... 1396/01/27 50 648,000 سرفصل ثبت نام
عنوان دوره روز های تشکیل تاریخ شروع تعداد ساعت قیمت به تومان سرفصل دوره ثبت نام
آموزش حسابداری با نرم افزار هلو یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 2... 1396/01/27 10 185,000 سرفصل ثبت نام
حسابداری مالی بازرگانی یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 2... 1396/01/27 40 420,000 سرفصل ثبت نام
حسابداری مالی خدماتی جـمعه ساعت 13 تا 18 1396/02/01 50 550,000 سرفصل ثبت نام
حسابداری مالی خدماتی یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 18 تا 21 1396/02/10 50 550,000 سرفصل ثبت نام
حسابداری مالی بازرگانی پنجشنبه ساعت 14 تا 18 1396/01/17 40 420,000 سرفصل ثبت نام
آشنایی با نظام حقوق ودستمزد یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 2... 1396/01/30 16 150,000 سرفصل ثبت نام
مالیات بر ارزش افزوده یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 2... 1396/01/20 8 100,000 سرفصل ثبت نام
حسابداری مکانیزه با نرم افزارها(هلو-سپیدار سیستم-اکسل یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 18 تا 21 1396/01/20 70 910,000 سرفصل ثبت نام
نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی پنجشنبه ساعت 14 تا 19 1396/01/24 10 80,000 سرفصل ثبت نام
عنوان دوره روز های تشکیل تاریخ شروع تعداد ساعت قیمت به تومان سرفصل دوره ثبت نام
Intermediate 1 یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17 تا 20 1395/11/12 42 232,000 سرفصل ثبت نام
Intermediate 2 شـنبه,چهارشـنبه ساعت 17:30 تا 20... 1395/11/13 42 232,000 سرفصل ثبت نام
(IELTS (4 Skills پنجشنبه ساعت 14 تا 17 1396/01/31 51 748,000 سرفصل ثبت نام
Elementary3 روزهای زوج ساعت 15 تا 18 1396/01/19 42 224,000 سرفصل ثبت نام
Elementary1 روزهای زوج ساعت 17 تا 19 1396/01/28 42 224,000 سرفصل ثبت نام
Pre-Intermediate 2 دوشـنبه,چهارشـنبه ساعت 17 تا 19 1396/01/14 42 232,000 سرفصل ثبت نام
Pre-Intermediate 1 یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 14 تا 16 1396/02/05 42 232,000 سرفصل ثبت نام
Intermediate 2 یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17 تا 19 1396/01/20 42 232,000 سرفصل ثبت نام
Elementary 2 یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17 تا 19 1396/01/20 42 224,000 سرفصل ثبت نام
Pre-Intermediate 1 شـنبه,چهارشـنبه ساعت 15 تا 18 1396/01/19 42 232,000 سرفصل ثبت نام
Pre-Intermediate 3 دوشـنبه,چهارشـنبه ساعت 17 تا 19 1396/01/16 42 232,000 سرفصل ثبت نام
Intermediate 3 شـنبه,چهارشـنبه ساعت 17:30 تا 20... 1396/01/23 42 232,000 سرفصل ثبت نام
Intermediate 4 روزهای زوج ساعت 17:30 تا 20:30 1396/02/04 42 232,000 سرفصل ثبت نام
Upper Intermediate 1 چهارشـنبه ساعت 17:30 تا 20:30 1396/02/06 42 270,000 سرفصل ثبت نام
عنوان دوره روز های تشکیل تاریخ شروع تعداد ساعت قیمت به تومان سرفصل دوره ثبت نام
+Network جـمعه ساعت 8 تا 13 1396/01/18 30 270,000 سرفصل ثبت نام
+Network دوشـنبه,چهارشـنبه ساعت 18 تا 21 1396/01/30 30 270,000 سرفصل ثبت نام
Configuring Windows 8.1 شـنبه,چهارشـنبه ساعت 18 تا 21 1396/01/19 48 542,000 سرفصل ثبت نام
Windows Server 2012 R2 یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 18 تا 21 1396/01/27 51 617,000 سرفصل ثبت نام
Administering Windows server 2012 R2 پنجشنبه ساعت 8 تا 13 1396/01/31 60 726,000 سرفصل ثبت نام
(Configuring Advanced Windows Server 2012 R2 (I جـمعه ساعت 8 تا 13 1396/02/01 45 625,000 سرفصل ثبت نام
Designing & Implementing a Server 2012 InfrastructureR2 پنجشنبه ساعت 13 تا 18 1396/02/14 24 333,000 سرفصل ثبت نام
OS پنجشنبه ساعت 13 تا 18 1396/01/31 36 291,000 سرفصل ثبت نام
+Linux یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 2... 1396/01/27 42 603,000 سرفصل ثبت نام
Hardware شـنبه,دوشـنبه ساعت 14:30 تا 17:3... 1396/01/28 51 470,000 سرفصل ثبت نام
Exchange Server 2013 جـمعه ساعت 13 تا 18 1396/02/15 60 858,000 سرفصل ثبت نام
عنوان دوره روز های تشکیل تاریخ شروع تعداد ساعت قیمت به تومان سرفصل دوره ثبت نام
عکاسی دیجیتال شـنبه,چهارشـنبه ساعت 14 تا 17 1396/01/16 110 1,590,000 سرفصل ثبت نام
عکاسی دیجیتال شـنبه,چهارشـنبه ساعت 17:30 تا 20... 1396/01/29 110 1,590,000 سرفصل ثبت نام
فتوشاپ نسخه 2014 CC مقدماتی تا پیشرفته یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 18 تا 21 1396/01/20 60 517,500 سرفصل ثبت نام
فتوشاپ نسخه 2014 CC مقدماتی تا پیشرفته یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 8 تا 12 1396/01/29 60 517,500 سرفصل ثبت نام
Adobe Illustrator cc چهارشـنبه ساعت 17 تا 21 1396/01/16 40 360,000 سرفصل ثبت نام
آموزش نرم افزار Corel Draw شـنبه,دوشـنبه ساعت 18 تا 21 1396/01/26 50 357,500 سرفصل ثبت نام
Adobe Indesign جـمعه ساعت 13 تا 18 1396/02/01 40 360,000 سرفصل ثبت نام
Adobe Indesign یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 2... 1396/01/20 40 360,000 سرفصل ثبت نام