نتایج جستجو

ردیفنام دورهروزهای تشکیلشهریه به تومانمدت شروعثبت نام
1 Etabs & Safe Iیکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 20:301,200,000901396/01/20 ثبت نام
2 Etabs & Safe Iپنجشنبه,جـمعه ساعت 13 تا 171,200,000901396/02/01 ثبت نام
3(Configuring Advanced Windows Server 2012 R2 (Iجـمعه ساعت 8 تا 13625,000451396/02/01 ثبت نام
4(IELTS (4 Skillsپنجشنبه ساعت 14 تا 17748,000511396/01/31 ثبت نام
5(Web Design Fundamental (HTML5, CSS3جـمعه ساعت 8 تا 13330,000541396/01/25 ثبت نام
6(Web Design Fundamental (HTML5, CSS3شـنبه,دوشـنبه ساعت 18 تا 21330,000541396/02/03 ثبت نام
7.Net Framework 4.5 Web-based Client Application Development I (ASP.net-ADO.net)یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 20:30605,000601396/01/20 ثبت نام
8+Linux یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 20:30603,000421396/01/27 ثبت نام
9+Networkجـمعه ساعت 8 تا 13270,000301396/01/18 ثبت نام
10+Networkدوشـنبه,چهارشـنبه ساعت 18 تا 21270,000301396/01/30 ثبت نام
113D Max Beginners to Advanceیکـشنبه,سـه شنبه ساعت 18 تا 21825,0001001396/01/20 ثبت نام
123D Max Beginners to Advanceجـمعه ساعت 8 تا 13825,0001001396/02/01 ثبت نام
133D Max Beginners to Advance ,ویژه نوروزشـنبه,یکـشنبه,دوشـنبه,سـه شنبه,چهارشـنبه,پنجشنبه,جـمعه ساعت 08:00 تا 16:00825,0001001396/01/02 ثبت نام
14Administering Windows server 2012 R2پنجشنبه ساعت 8 تا 13726,000601396/01/31 ثبت نام
15Adobe Illustrator ccچهارشـنبه ساعت 17 تا 21360,000401396/01/16 ثبت نام
16Adobe Indesignیکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 20:30360,000401396/01/20 ثبت نام
17Adobe Indesignجـمعه ساعت 13 تا 18360,000401396/02/01 ثبت نام
18Advanced PHP & MYSQL جـمعه ساعت 13 تا 18632,000421396/02/01 ثبت نام
19Advanced Web Designیکـشنبه,سـه شنبه ساعت 18 تا 21343,000421396/01/27 ثبت نام
20Angular JS چهارشـنبه ساعت 17 تا 21379,000251396/01/23 ثبت نام
1234567

دوره های آموزشی جدید

Java Mobile Programming For Android-Core Work shop ویژه نوروز
زمان برگزاری: چهارشـنبه ساعت 08:00 تا 16:00,پنجشنبه ساعت 08:00 تا 16:00,جـمعه ساعت 8 تا 11
تاریخ شروع: 1396/01/03
حسابداری بازرگانی ویژه نوروز
زمان برگزاری: شـنبه,یکـشنبه,دوشـنبه,سـه شنبه,چهارشـنبه,پنجشنبه,جـمعه ساعت 8 تا 13
تاریخ شروع: 1396/01/09
حسابداری خدماتی ویژه نوروز
زمان برگزاری: شـنبه,یکـشنبه,دوشـنبه,سـه شنبه,چهارشـنبه,پنجشنبه,جـمعه ساعت 08:00 تا 14:00
تاریخ شروع: 1396/01/04
Microsoft office Excel 2013 ویژه نوروز
زمان برگزاری: شـنبه,چهارشـنبه,پنجشنبه,جـمعه ساعت 08:00 تا 16:00
تاریخ شروع: 1396/01/08
ICDL Level II ویژه نوروز
زمان برگزاری: شـنبه,یکـشنبه,دوشـنبه,سـه شنبه,چهارشـنبه,پنجشنبه,جـمعه ساعت 08:00 تا 16:00
تاریخ شروع: 1396/01/08