حسابداری خدماتی و حسابداری بازرگانی ده روزه

دوره های 10روزه و کمپ نوروز
90
ردیفنام دورهروزهای تشکیلشهریه به تومانمدت شروعثبت نام
1حسابداری خدماتی و حسابداری بازرگانی ده روزهشـنبه,یکـشنبه,دوشـنبه,سـه شنبه,چهارشـنبه ساعت 08:00 تا 16:00970,000901395/11/02 ثبت نام
عنوان مقاله نویسنده تاریخ

دوره های آموزشی جدید

3D Max Beginners to Advance
زمان برگزاری: روزهای زوج ساعت 17:30 تا 20:30
تاریخ شروع: 1395/11/04
SPSS I
زمان برگزاری: پنجشنبه ساعت 17 تا 21
تاریخ شروع: 1395/11/07
مقدمه ای بر GIS و آموزش مقدماتی نرم افزار Arc GIS
زمان برگزاری: پنجشنبه ساعت 8 تا 13
تاریخ شروع: 1395/11/07
آموزش نرم افزار AutoCAD MEP 2010 مقدماتی
زمان برگزاری: پنجشنبه ساعت 17 تا 21
تاریخ شروع: 1395/11/07
Autocad -پیشرفته سه بعدی
زمان برگزاری: پنجشنبه ساعت 17 تا 21
تاریخ شروع: 1395/12/05