فرم همکاری اساتید

 
 
 
   
 
 

دوره های آموزشی جدید

ICDL Level II
زمان برگزاری: جـمعه ساعت 8 تا 13
تاریخ شروع: 1395/11/15
ICDL Level I
زمان برگزاری: یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 8 تا 13
تاریخ شروع: 1395/11/12
Microsoft office Word 2013
زمان برگزاری: روزهای زوج ساعت 17:30 تا 20:30
تاریخ شروع: 1395/11/13
ICDL Level I
زمان برگزاری: روزهای زوج ساعت 17:30 تا 20:30
تاریخ شروع: 1395/11/13
(Web Design Fundamental (HTML5, CSS3
زمان برگزاری: یکـشنبه,سـه شنبه ساعت 17:30 تا 20:30
تاریخ شروع: 1395/11/17